Proč ČČK poslal do nemocnic týmy M-72 a proč sáhl po hybridním modelu řízení?

  • aby pacient zůstal čistý
  • aby lůžko a jeho okolí bylo čisté
  • aby bylo zajištěno podání stravy a hydratace
  • aby se dopomohlo při polohování a mobilizaci pacientů
  • aby se zachoval lidský přístup, blízký kontakt a komunikace s pacienty
  • mobilizační sílu = dostatečnou kapacitu proškolených dobrovolníků
  • sílu autonomních týmů = nepotřebují ani zaučení, ani úkolování, nezatěžují sestry, pracují “na klíč”, samy dokážou vyhodnotit potřeby
  • řídící sílu = centrální řízení celé operace, včetně dispečinku
  • přepravní sílu zajišťující mobilitu týmů po celé republice
  • odbornou garanci, koordinaci, zpětnou vazbu, psychologickou podporu

Na jakých principech hybridní model stojí?

Kde všude týmy M-72 působily?

--

--

Lecturer on International Humanitarian Law | Emergency Response Team commander (Czech Red Cross) | Inspiring others that ethics matters.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Richard Smejkal

Richard Smejkal

4 Followers

Lecturer on International Humanitarian Law | Emergency Response Team commander (Czech Red Cross) | Inspiring others that ethics matters.